Bel 072 - 511 24 07

Details van dit toneelstuk

Letter is better

Wal, A. van der

Inkijkexemplaar
TitelLetter is better
Artikelnummer17796
Dames (min/max)4
Heren (min/max)4
Personen8
Auteur(s)Wal, A. van der
CategorieAvondvullend
Aantal blz60
GenreFries toneel / Blijspel
Duur (min.)105 Min.

LETTER IS BETTER

17796 Blijspul yn trije bedriuwen fan Albert van der Wal, 4 dames, 4 heren

Jurjen is boer op in modern bedriuw. Hy is dwaande mei it bedriuw, alles op de kompjuter, modern fan dizze tiid, allinne hy hat noch gjin frou fine kinnin, dy 't mei him it libben diele wol. Mem dy 't ek op de pleats wennet hat dêr sa har eigen tinken oer, i moat foaral in passende boerinne wêze dy 't op de pleats komt. Foarl no 't se sels yn koarten nei de oanleunwente ferhûzje sil. Jurjen hat in al aardich ferline op it mêd fan froulje, faaks is hy te nayf, hy kin der net goed mei om gean, en tusken him en mem is de sfear ek net altyd like bêst. Jurjen is it lêste skoft lid wurden fan de allinne klub. Dat bringt hum Jeltsje. Hy is wei fan har, mar mem is in probleem... hoe bringe wy dit har sûnder al te folle krityk fan mem har kant. Jurjen tinkt letter kin ik alles wol fertelle, earst mar net, letter is yn dit gefal better. Hy wol alles stikum wat regelje, en as 't klear is nei bûten komme mei Jeltsje. Buorman Andrys sjocht alles earst mei nocht oan, letter dochs mear mei soarch, want Jeltsje is en handelt oars dan as Jurjen it sjocht, hy is ferbline. Abdrys moat hiel wat fersette en betinke om Jurjen te helpen. Dat mei de hulp fan Brechtsje syn frou, en ek de hulp fan de suster fan Jurjen, Gelske, en dy har freon Pier, sels Tabe post moat hulp biede. It is drok, de skiep op it bedriuw hawwe sa har eigen regels, mem ek, en sûnder mem wurdt der neat regele. It bliuwt foar har yn de moderne tiid, mei kompjuters en al dy oare technyk, nijmoarderiche rommel. As 't der op oan komt dan is foar har it ferstân brûke noch it bêste. Jurjen tinkt alles kin wol letter, mar 't of letter altyd better is...? In soad nocht en wille...

Bestel dit stuk

Waarom Toneeluitgeverij Vink?

  • Keuze uit een groot aanbod
    Bestel gemakkelijk online
  • Snelle levering
    Bestellingen snel bij u bezorgd
  • Persoonlijke service
    Wij staan graag voor u klaar!

Stel uw vraag